<

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Kaiser Services Kft

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.02-09-070374

Adatkezelő székhelye: 7726 Véménd, Zrínyi utca 58.

Adatkezelő elérhetősége: +36 30 289 8062, info@kaiser-services.eu

Adatkezelő képviselője: Kaiser Attila (ügyvezető)

A Kaiser Services Kft (továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő kölcsönzés tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a munkaerő kölcsönzés céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az adatbázisában kezelt személyes adatait. Az adatkezelő illetve tevékenysége körében az adatfeldolgozó ennek érdekében vállalja:

  - az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII.tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  - az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  - a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  - a személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

     - a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
     - az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
     - annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
     - annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
     - a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

  - az adatkezelő és az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel lesz a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, álláshirdetésre történő jelentkezés, során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, önéletrajzot beküldött pályázók

A kezelt adatok köre:
- Regisztráció, illetve pályázat beküldése során a felhasználók által a pályázat során megadott a munkaerő közvetítéshez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email, lakcím), Végzettség, Idegen nyelvismeret, Vezetői engedély megléte, Mobilitás, Tapasztalat, önéletrajzban szereplő adatok (végzettség, szakmai tapasztalat)

- Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-nak megfelelően kezeli az Érintett munkavállaló azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:

    - Munkavállaló személyazonosító adatai: név (születési neve);születési hely, idő; anyja neve; állampolgárság; lakóhely, tartózkodási hely; TAJ szám, adóazonosító jel; családi állapot; gyerekek száma, születési helye, ideje; adóazonosító száma; bankszámla száma; fénykép.

    - Tanulmányokra, képzettségre vonatkozó adatok: iskolai végzettségre vonatkozó adatok; szakképzettséggel, szakképesítéssel kapcsolatos adatok; nyelvismeret.

    - Munkaviszonnyal összefüggő adatok: a munkaviszony kezdete, a betöltött munkakör, munkaidő mértéke,munkavégzés helye; a munkaviszony megszűnésének időpontja, módja, feltételei.

Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat kér az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben az Érintett maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.

Az adatkezelés célja: a munkaerő közvetítés.

Adattárolás módja: elektronikusan

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére kerülnek törlésre.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél:

  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  - személyes adatainak helyesbítését,
  - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldal oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

A regisztrációhoz, pályázathoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben is kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)